The genus name Apostates may refer to:

  • Apostates Warren, 1897 (Animalia, Lepidoptera, Geometridae)
  • Apostates N.S.Lander (Plantae, Magnoliophyta, Asteraceae)