The genus name Alectoria may refer to:

  • Alectoria Brunner von Wattenwyl, 1879 (Animalia, Orthoptera, Tettigoniidae)
  • Alectoria Ach. (Fungi, Ascomycota, Parmeliaceae)