The genus name Alaria may refer to:

  • Alaria Greville, 1830 (Phaeophyceae, Chromista)
  • Alaria Schrank, 1788 (Animalia, Trematoda, Diplostomidae)
  • Alaria Duncan, 1841 (Animalia, Insecta, Lepidoptera) = Adonisea Grote, 1875
  • Alaria Morris & Lycett, 1851 (Animalia, Gastropoda, Aporrhaidae) = Dicroloma Gabb, 1868
  • Alaria Zhao & Li, 2012 (Animalia, Arachnida, Araneoidea) = Sinoalaria Zhao & Li, 2014