Wikidruhy:Slovníček

This page is a translated version of the page Wikispecies:Glossary and the translation is 62% complete.
Outdated translations are marked like this.

Pojmy a zkratky

Directory A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z

!

 • !: Znamená, že exemplář byl autorem spatřen.
 • : Znamená, že exemplář byl zničen.

A

 • affinis (often abbreviated aff. or occasionally, affin.) indicates that available material or evidence suggests that the proposed taxon is related to – has an affinity to – but is not identical to, the taxon with the binomial name it comes after. The Latin word affinis can be translated as "closely related to", or "akin to".
 • agg. Aggregate species. A grouping of closely-related species that are treated like a single species for practical purposes.
 • allotype A designated paratype of a species (or lower-order taxon) that is the opposite sex of the holotype.
 • auct.; auctt. (Auctorum) Název používaný ve smyslu několika následných autorů a nikoli v jeho (odlišném) smyslu, jak bylo stanoveno původním autorem. Často se používá ve spojení s nec nebo non k označení nesprávně použitého názvu.
 • autonym Automaticky vytvořený infragenerický či infraspecifický název.

B

 • basionym V botanice znamená první platný název ("base name") přidělený danému taxonu. Ekvivalentem je protonym v zoologii či basonym v bakteriologii.
 • basonym V bakteriologii znamená první název přidělený danému taxonu. Ekvivalentem je protonym v zoologii či basionym v botanice.
 • bis V autorských zkratkách "bis." označuje druhého syna autora. Například Schult.f. (Julius Hermann Schultes, 1804–1840) a J.H.Schult.bis (Julius Hermann Schultes, 1820–1887), označují prvního a druhého syna Josefa Augusta Schultese (1773–1831, Schult.)

C

 • Candidatus V bakteriální nomenklatuře je Candidatus komponentou taxonomického názvu pro bakterii, kterou nelze udržovat ve sbírce bakteriologických kultur. Je to dočasný taxonomický status pro dosud kultivované organismy. Podle "Ad Hoc výboru pro přehodnocení definice druhů v bakteriologii", se mikrobiologové vybízejí, aby koncept Candidatus používali pro dobře charakterizované, ale dosud nezačleněné organismy ve sbírce bakteriologických kultur. Jména zařazená do této kategorie se obvykle píší jako: Candidatus (kurzívou), následující jména v latince (s počátečním velkým písmenem pro rodové jméno) a celé jméno v uvozovkách. Například , "Candidatus Carsonella", a "Candidatus Carsonella ruddii".
 • cf. (confer). Latin for "compare", marking an uncertain identification or referring to a comparison between sources with differing taxonomic opinions.
 • chresonym Is the cited use of a taxon name, usually a species name, within a publication. There are no assumptions with respect to appropriateness or accuracy in designations cf. synonym.
 • chresonymy Is a summary of the published occurrences of any given scientific name or set of names for a taxon. May contain orthochresonyms and/or heterochresonyms.
 • comb. ined. (combinatio inedita). Kombinace, která podle všeho nebyla platně publikována, nebo jejíž zveřejnění není jisté podle jednoho či více paragrafů ICBN. Viz též nom. ined.
 • comb. inval. (combinatio invalida). Kombinace, která nebyla platně publikována podle pravidel ICBN.
 • comb. illeg. (combinatio illegitima). Platně publikovaný název, který není v souladu s jedním či více pravidly ICBN.
 • comb. nov. (combinatio nova). Nově publikovaný název, založený na dříve použitém názvu. Často se jedná o změnu rodového jména při zachování jména druhového.
 • comb. superfl. (combinatio superflua). Nadbytečná kombinace, v jejímž důsledku vzniká neplatné homonymum.
 • cum descr. (cum descriptione). S popisem.
 • cv. (cultivated variety). Added before the name of a cultivar in botany, e.g. Ziziphus jujuba cv. 'Spinasa'

E

 • emend. (emendavit) Určovací znaky definující taxon byly pozměněny. ("emended").
 • et al. or & al. (Grammatical genders: et alii [masculine], et aliae [feminine] or et alia [neuter]). Latin for: and others, used to indicate other authors of a published work. Should always be italicized when using as an abbreviation.
 • ex Used to credit the coiner of a name, when said name was never, or invalidly published. Usage differs between botany and zoology:
  • In botany, the "correct" author goes last, same as with combination authors.
  • In zoology, the "correct" author goes first, as it is closest to the name.
 • excl. var. (exclusis varietatibus). Toto taxonomické pojetí nezahrnuje variety, které později zahrnuli jiní autoři.

F

 • fide "z pověření" nebo s odkazem na zveřejnění citovaného zveřejněného prohlášení
 • filius (often abbreviated f.) V autorských zkratkách "f." označuje prvního syna autora. Například L.f. (Carolus Linnaeus the Younger) je synem L. (Carolus Linnaeus). Porovnejte s "bis".
 • floruit (often abbreviated fl. or occasionally, flor.) V latině znamená “vzkvétající”, a označuje datum nebo období během kterého byla osoba znána, živa nebo aktivní. V češtině může být slovo také použito jako podstatné jméno označující čas, kdy někdo „vzkvétal“, např. období života, kdy autor taxonu byl nejaktivnější.

G

 • gen. nov. (genus novum). Rod, který je nově a platně publikován.

H

 • hemihomonyms Stejný název používaný pro taxony z různých jurisdikcí nomenklatury.
 • heterochresonym A chresonym that is applied incorrectly or inappropriately for a given taxon, possibly by misidentification. In botany this term can be more or less equivalent to a later heterotypic homonym. Examples at Wikipedia.
 • heterotypic synonym (taxonomic synonym). Jméno odkazující na stejný taxon založený na typu odlišném od jiného jména; často označeno symbolem „=“; v mezinárodním kodexu zoologické nomenklatury označováno jako „subjektivní synonymum“.
 • holotype (holotypus) Jeden fyzický příklad (nebo ilustrace) organismu, o kterém je známo, že byl použit, když byl druh (nebo taxon nižšího stupně) formálně popsán.
 • homonym Stejný název založený na různých typech.
 • homotypic synonym (nomenclatural synonym). Jméno založené na stejném typu jako jiné jméno; často označené symbolem "≡"; v mezinárodním kodexu zoologické nomenklatury označováno jako „objektivní synonymum“.
 • Hort. (Hortulanorum). Used to indicate a name that saw significant use in the horticultural literature (usually of the 19th century and earlier), but was never properly published. (For the author abbreviation Hort (without period), see Fenton John Anthony Hort.)

I

 • ICN or ICNafp Mezinárodní kodex botanické nomenklatury nyní známý jako Mezinárodní kodex nomenklatury pro řasy, houby a rostliny (ICN) spravovaný Mezinárodní asociací pro taxonomii rostlin.
 • ICZN Mezinárodní kód zoologické nomenklatury.
 • in clavi. (in clavis, in clavem). V klíči nebo glosáři.
 • in litt. (in litteris). V korespondenci.
 • in obs. (in observatione). V pozorování.
 • in sched. (in schedis). Na listu herbáře.
 • incertae sedis Nejisté umístění. Termín používaný pro taxonomickou skupinu, kde její širší vztahy nejsou známy nebo nejsou definovány.
 • ined. (ineditus). Nepublikované a neověřené, prozatímní jméno.
 • Stejné jméno založené na stejném typu, publikované nezávisle v různých časech.
 • isotype V taxonomii rostlin rostlinný exemplář, který je duplikátem nebo velmi podobný typovému exempláři a může být použit jako referenční exemplář. Jsou sbírány ve stejnou dobu a ze stejné rostliny nebo lokalizované populace rostlin jako holotyp. Tyto duplicitní vzorky jsou často odděleny a uloženy v několika institucích.

J

 • juv. (juvenilis). Jednotlivý organismus, který ještě nedosáhl formy dospělce, pohlavní zralosti nebo velikosti.

L

 • lectotype Vzor nebo ilustrace označená v původním materiálu jako nomenklaturní typ, v souladu s čl. 9.9 a 9.10 ICN, pokud nebyl v době zveřejnění uveden žádný holotyp, nebo pokud chybí nebo pokud se zjistí, že patří k více než jednomu taxonu (viz též čl. 9.13 ICN).
 • loc. cit. (loco citato). Z latiny: 'na zmíněném místě'

N

 • nec (or non) Varování, že homonymum může být nesprávně interpretováno.
 • neotype Vzorek nebo ilustrace později vybrané jako vzor jediného typu, pokud byl původní holotyp ztracen nebo zničen, nebo pokud původní autor nikdy nezměnil vzorek (článek 75 ICZN a čl. 9.6, 9,15 ICN).
 • nom. alt. (nomen alternativum). Jméno čeledi, které je kvůli dlouhodobému používání považováno za platně zveřejněné (článek 18 ICN).
 • nom. ambig. (nomen ambiguum). Nejednoznačné jméno, jméno běžně používané omylem pro více než jeden taxon. Often impossible to typify.
 • nom. cons. (nomen conservandum)
  1. Jméno čeledi, rodu nebo druhu [nebo infraspecies], které bylo považováno za legitimní a má přednost před jinými určenými jmény, i když to mohlo být nelegitimní, když bylo zveřejněno, nebo mu chybí priorita (čl. 14.1–14.7 ICN).
  2. A name for which its type, orthography, or gender has been fixed by the conservation process (Art. 14.1, 14.9-14.11 ICN).
 • nom. cons. prop. (nomen conservandum propositum). Proposed conserved name.
 • nom. dub. (nomen dubium, plural: nomina dubia). Pochybné jméno, jehož aplikaci je obtížné nebo nemožné určit.
 • nom. et orth. cons. (nomen et orthographia conservanda). Zachoval se jak název, tak pravopisná varianta (čl. 14.1, 14.9-14.11 ICN).
 • nom. et typ. cons. (nomen et typus conservandum). Both name and type of a family, rodu nebo druhu [nebo infraspecies], které bylo považováno za legitimní a má přednost před jinými určenými jmény, i když to mohlo být nelegitimní, když bylo zveřejněno, nebo mu chybí priorita (čl. 14.1–14.7 ICN).
 • nom. illeg. (nomen illegitimum). Platně zveřejněné jméno, které není v souladu s jedním nebo více pravidly (čl. 6.4 ICN), zejména s těmi, které se týkají nadbytečnosti (čl. 52 ICN) a homonymie (čl. 53 a 54 ICN).
 • nom. illeg. hom. (nomen illegitimum homonymum). Platně zveřejněné jméno, které není v souladu s jedním nebo více pravidly homonymie (články 53 a 54 ICN). Pozdější nebo juniorské homonymum.
 • nom. illeg. superfl. (nomen illegitimum superfluum). Platně zveřejněné jméno, které není v souladu s pravidlem nadbytečnosti (článek 52 ICN). Viz též nom. superfl.
 • nom. inadmiss. (nomen inadmissibile). Nelegitimní přejmenování typu.
 • nom. ined. (nomen ineditum). Název, který se nezdá být řádně zveřejněn v souladu s podmínkami podle Čl. 29-50 ICN.
 • nom. inval. (nomen invalidum). Jméno, které není platně zveřejněno podle čl. 29-45 ICN nebo H.9 ICN (čl. 6.2 ICN).
 • nom. nov. (nomen novum, replacement name, avowed substitute). A nomen novum (nové jméno) je náhradní jméno založené na legitimním nebo nelegitimním dříve publikovaném jménu. Předchozí jméno je jeho nahrazené synonymum, *and, when legitimate, does not provide the final epithet, name, or stem of the replacement name.* Nová jména se vytvářejí, aby se zabránilo homonymii nebo tvorbě tautonym. (Art. 6.11 ICN.)
 • nom. nud. (nomen nudum). "Nahé jméno". Jméno nového taxonu zveřejněného bez popisu nebo zařazení, ani s odkazem na popis nebo zařazení (Art. 50B.1 ICN).
 • nom. obl. (nomen oblitum, plural: nomina oblita). Latin for "forgotten name". In zoological nomenclature, a nomen oblitum is a disused scientific name which has been declared to be obsolete (figuratively "forgotten") in favour of another "protected" name; a nomen protectum.
 • nom. praeocc. (nomen praeoccupatum). Name preoccupied, i.e., already published for another taxon.
 • nom. prot. (nomen protectum). Latin for "protected name". In zoological nomenclature, a nomen protectum is declared to be protected, against a nomen oblitum.
 • nom. prov. nebo nom. provis. (nomen provisorium). Prozatímní název.
 • nom. rej. (nomen rejiciendum). Jméno odmítnuté ve prospěch jména konzervovaného podle Čl. 14 ICN nebo jméno považované za odmítnuté podle čl. 56 ICN (app. II, III, IV a V).
 • nom. rej. prop. (nomen rejiciendum propositum). Navrhované odmítnuté jméno.
 • nom. seminud. (nomen seminudum). Published with little diagnosis or description, thus leaving it in doubt whether or not it is a name.
 • nom. subnud. (nomen subnudum). Published with a dubious diagnosis or description, thus leaving it in doubt whether or not it is a name.
 • nom. superfl. (nomen superfluum). Nadbytečné jméno; obvykle se používá pro nelegitimní jména, kde je v době publikace uvedeno správné jméno nebo basionym.
 • nom. supp. (nomen suppressum). Suppressed name; used for names suppressed by an ICZN Opinion or equivalent act.
 • nom. utique rej. prop. (nomen utique rejiciendum propositum). Název navržený k odmítnutí ICBN (čl. 56.1), protože by jinak způsobil nevýhodnou nomenklaturní změnu.
 • non design. (non designatus). Není určeno.
 • non vidi (n. v.). Neviděn. Obvykle se odkazuje na protolog nebo popis taxonu, který je obtížné najít, a tudíž ověřit. V literatuře se odkazuje na exemplář, obvykle typ, který autor nemohl fyzicky prozkoumat.

O

 • op. cit. (opus citatum/opere citato). Refers to a publication previously cited or a cited work.
 • opus utiq. oppr./opera utiq. oppr. (Opus utique oppressum/Opera utique oppressa). Díla označená jako potlačená. *In these names, in specified ranks, are not validly published.* "Opus" v jednotném čísle, "opera" v množném čísle.
 • opus utiq. rej./opera utiq. rej. (Opus utique rejectum/Opera utique rejectum). Works, ruled as rejected. In these names, in specified ranks, are not validly published. "Opus" is singular, "opera" is plural.
 • orth. cons. (orthographia conservanda). Conserved orthographic variant.
 • orth. emend. (orthographia emendata). Orthography emended in accordance with ICBN requirements.
 • orth. err. Orthography error correctable in accordance with ICBN requirements.
 • orth. var. Ortografická varieta.
 • orthochresonymA chresonym appropriately used to designate a taxon according to the relevant Acts, but the name is not accepted, or has become superfluous. Examples at Wikipedia.
 • ordo. nov. (ordo novus). Newly published or proposed novel order.

P

 • parahomonyms Under ICN, names that are similar enough that they are likely to be confused, are also considered to be homonymous (Art. 53.3). For the zoological code has a set of spelling variations (Art. 58) that are considered to be identical.
 • paralectotype In botany a specimen prior to lectotypification included among the syntypes, other than the chosen lectotype and isolectotypes. Duplicates are isoparalectotype(s). Not covered by ICN.
 • paratype In both zoology and botany it is a specimen of an organism that helps define what the scientific name of a taxon actually represents. However, it is not the holotype and in botany it is also neither an isotype nor a syntype. Also, see allotype.
 • p.p. or pro parte "In part", regarding synonyms caused by subdivided taxa and circumscriptional changes.
 • preocc. ([nomen] praeoccupatum). Preoccupied, i.e. name already published for another taxon.
 • pro gen. (pro genus). As genus.
 • pro hybr. or pro hybrid. (pro hybrido). Jako hybrid.
 • pro sp. (pro specie). Jako druh.
 • pro syn. (pro synonymo). Jako synonymum.
 • protologue first valid description: formal description of a newly discovered taxon, usually in the form of a scientific paper
 • protonym V v zoologii je to první jméno používané pro taxon. Ekvivalentem je basionym v botanice či basonym v bakteriologii.
 • pv. (pathovar). Added before the name of a pathovar — a bacterial strain or set of strains with the same or similar characteristics — in bacteriology, e.g. Xanthomonas axonopodis pv. citri.

Q

 • quoad typum With respect or pertaining to the type of a taxon. Commonly found in association with p.p. or pro parte, as p.p. quoad typum or p.p. (quoad typum).

R

 • rank The following endings indicate rank in botanical nomenclature:
  • -obiotina = podříše
  • -ophytanae = superdivision or superphylum
  • -ophyta = kmen nebo oddělení
  • -ophytina = pododdělení
  • -opsida = třída
  • -idea = podtřída
  • -anae = nadřád
  • -ales = řád
  • -ineae = podřád
  • -ariae = nadčeled
  • -aceae = čeleď
  • -indae = supersubfamilia
  • -oideae = podčeleď
  • -odae = supertribus
  • -eae = tribus
  • -odinae = supersubtribus
  • -inae = subtribus
 • replaced synonym The previously published, legitimate or illegitimate name on which a replacement name (nomen novum) is based. When legitimate, the replaced synonym does not provide the final epithet, name, or stem of the replacement name.

S

 • sanctioned name In botany, a name defined under the Code (Art. F.3) as used in certain works by Persoon and Fries. These names are treated as though conserved against earlier homonyms and synonyms, but can still be conserved, rejected or protected in their own right. The earlier names are also not considered illegitimate.
 • sensu auct. (sensu auctorum). As used by the cited author, but specifically excluding the original meaning.
 • serotype or serovar Zřetelná infraspecifická variace u druhu bakterie nebo viru.
 • s.c. (sine collector). Bez přiřazeného jména sběratele.
 • s.d. (sine data). Nedatovaný.
 • s.l..
  • sensu lato V širokém smyslu slova.
  • sine loco Bez umístění (tj. Kde byl vzorek odebrán).
 • s.n. (sine numero).Bez čísla přiřazeného sběrateli.
 • s.s., s.str. (sensu stricto). V užším slova smyslu.
 • sine dign. defin. (sine dignitate definita). Nezařazený taxon.
 • sine descr. (sine descriptione). Bez popisu v nomenklatuře.
 • species inquirenda Druhy pochybné identity vyžadující další zkoumání.
 • sphalm. (sphalmate). Omylem, mylně.
 • supra [see "vide supra"]
 • syn. or synonym Vědecké jméno, které se vztahuje k taxonu, který nyní popisuje jiné vědecké jméno. Synonyma mohou vznikat vždy, když je stejný taxon popsán a pojmenován vícekrát, nezávisle. Mohou také vzniknout, když se změní stávající taxony, například když se dva taxony spojí a stanou se jedním nebo se druh přesune do jiného rodu nebo se odrůda překlasifikuje na nový druh atd.. Synonymum je vždy synonymem jiného vědeckého jména a nemůže existovat izolovaně. Jeden taxon může mít několik synonym, ale může mít pouze jedno platné vědecké jméno. Příkladem je pes domácí. Původně byl popisován jako Canis aegyptius. O několik let později byl přepsán jako Canis minor (a několik dalších jmen) a dnes se jmenuje Canis lupus familiaris. Z tohoto důvodu jsou oba Canis aegyptius a Canis minor synonyma nyní platného vědeckého názvu Canis lupus familiaris- ale všechna jména se vztahují na stejný taxon.
 • Syntype In botany, any specimen cited in the protologue when there is no holotype, or any one of two or more specimens simultaneously designated as types (Art. 9.5 ICN). In zoology, each specimen of a type series (q.v.) from which neither a holotype nor a lectotype has been designated [Arts. 72.1.2, 73.2, 74 ICZN]. The syntypes collectively constitute the name-bearing type.

T

 • t., tab., tabula Plate, used in bibliography to refer to a numbered illustration. That illustration may be used as a division (some work have unnumbered pages matched to numbered plates) or constitute in and of itself valid publication of a name (under ICZN article 12.2.7 or ICNafp article 38.7).
 • tautonym Tautonymum je vědecké jméno druhu, ve kterém obě části názvu mají stejný pravopis jako například Pica pica. Tautonymum je přípustné v zoologické nomenklatuře, ale v botanické taxonomii je zakázáno.
 • tax. nov. (taxon novum). Nový taxon.
 • t.b.c. Bude potvrzeno.
 • topotype Vzorek z typové lokality.
 • typ. cons. (typus conservandus). With a conserved type.
 • typus or type Konkrétní vzorek (nebo ve výjimečných případech skupina vzorků), ke kterému je formálně připojen vědecký název. Typ je příklad, který slouží k ukotvení konkrétního vědeckého jména v konkrétním taxonu.
 • Type genus rod, ze kterého je odvozeno jméno čeledi nebo podčeledi. Typový rod není nutně nejreprezentativnější, ale obvykle je nejdříve popsaný, největší nebo nejznámější. U botanického typu nemá rod formální postavení, ale v zoologii ho má.
 • Type locality Zeměpisná poloha, kde byl původně nalezen typový vzorek.
 • Type species Each genus must have a designated type species with which it is permanently associated. In botany type species has no formal standing, but this is not the case in zoology.

U

 • Unplaced name Names that currently cannot be accepted, nor can they be put into a synonymy. This may be because the name is not validly published, or it is a later homonym and therefore illegitimate or because it is a species whose genus name is not accepted. See also comb. ined. and nom. ined.

V

 • varietas (var., plural form varietates) "variety", a taxonomic rank below that of species and subspecies, but above that of form.
 • vide"see" or "refer to", used in scholarly citations.
  • vide infra (v. i.) "viz níže", užíváno ve vědeckých pracech.
  • vide supra (v. s.) "viz výše", užívá se ve vědeckých pracech. Někdy se zkracuje na supra.
 • videlicet (viz) contraction of "videre licet" ("one may see", "it is permitted to see") and sometimes used instead of vide infra.


See also

References