Phytomastigophorea

Honigberg et al. (1964)

edit

In Phylum Protozoa, Subphylum Sarcomastigophora, Superclass Mastigophora
Class Phytomastigophorea